EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Myndigheder

Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Det Europæiske Miljøagentur, Europaparlamentet, Europarådet m.fl. har meldt ud, at radiofrekvent stråling udgør en sundhedstrussel, som vi skal tage yderst alvorligt.


Både nationale og internationale myndigheder har dog generelt indvilliget i at følge teleindustriens egne retningslinjer og accepteret påstanden om, at der ikke er nogen biologiske virkninger, men udelukkende en svag opvarmning som er helt uproblematisk.

2011 - WHO klassificerer RF i klasse 2B

WHO’s kræftforskningsagentur International Agency for Research on Cancer (IARC) samlede i maj 2011 en ekspertgruppe med 30 internationalt førende forskere, der skulle bedømme, om den eksisterende forskning på området viser en sammenhæng mellem radiofrekvent stråling (RF), herunder mobilstråling, og kræft.

På baggrund af ekspertgruppens konklusion kategoriserede WHO den 31.5. 2011 al radiofrekvent stråling i klasse 2B som muligt kræftfremkaldende på mennesker. Det er samme risikogruppe som f.eks. pesticider, DDT, dioxin og udstødningen fra benzinmotorer.
Dette var en historisk nyhed, idet WHO tidligere havde afvist en mulig sammenhæng

http://www.iarc.fr/en/mediacentre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

Sundhedsstyrelsen udlægger WHO-advarsel forkert

Kræftadvarslen fra WHO gælder for al radiofrekvent stråling, dvs. strålingen fra mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse fastnettelefoner, computere med trådløst internet og trådløse babyalarmer etc. Det er nemlig den kræftfremkaldende agens, dvs. radiofrekvent stråling i et specifikt frekvensområde, der blev klassificeret – ikke et eller flere konkrete produkter.
Imidlertid påstår Sundhedsstyrelsen, at kræftalarmen kun gælder for brug af mobiltelefoner. Dette er forkert. WHO har slået fast, at klassificeringen gælder for al radiofrekvent stråling.


2011 - Europarådets resolution

Europarådet vedtog i maj 2011 den vidtgående resolution '1815' omkring radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikationsteknologi. Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den stråling, befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge.

 

Konkret anbefales det blandt andet:


 • At der laves oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved radiofrekvent stråling.
 • At børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres strengt.
 • At trådløse netværk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler.
 • At der fastsættes nye lavere grænseværdier for radiofrekvent stråling.
 • At styrke udviklingen af trådløse telekommunikationsteknologier, der er mindre sundhedsskadelige.
 •  

  Se Europarådets resolution '1815' om mobilstråling (på dansk)

  Se Resolution '1815' fra Europarådets hjemmeside (på engelsk)

  Søg på http://assembly.coe.int

   

  Myndighederne i Danmark har indtil videre fravalgt at følge anbefalingerne fra EU.

   

  2011 - Det Europæiske Miljøagentur

  Det Europæiske Miljøagentur (EU’s rådgivende organ) advarer om sundhedsrisici ved stråling fra trådløst udstyr og anbefaler, at forsigtighedsprincippet gøres gældende, dvs. at der tages forholdsregler omkring strålingen, fordi forskning peger på skadevirkninger.

   

  Miljøagenturet har i 2011 appelleret om følgende:


 • Regeringer, teleindustrien og befolkningen opfordres til at reducere eksponeringen i forhold til stråling, f.eks. ved ikke at holde mobiltelefoner op til hovedet.
 • De gældende grænseværdier for stråling bør revurderes, da de er blevet fastsat på et mangelfuldt grundlag.
 • At der indføres mærkning med advarsler om mulige sundhedsrisici på mobiltelefoner.
 •  

  Se statement fra 2011 her

  Agenturet appellerede ligeledes i 2007 og 2009.

   

  2009 - Europaparlamentets resolution

  Europaparlamentet kom i 2009 med en resolution omkring stråling fra trådløst udstyr. Den indeholder appeller om, at der af sundhedshensyn tages forskellige forholdsregler.

  Resolutionen opfordrer til bedre oplysning om sundhedsrisici ved strålingen, og at der tages beskyttende foranstaltninger i forhold til specielt børn og unge, bl.a. ved at mobilmaster ikke placeres i nærheden af skoler o.a. Der opfordres også til, at grænseværdierne for strålingen revurderes.

  Se resolutionen på Europaparlamentets hjemmeside (på engelsk)

   

  ICNIRP

  ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) fastsætter også grænseværdier for flere forskellige fysiske agenser bl.a. ikke-ioniserende elektromagnetiske felter/stråling. ICNIRP er en uafhængig tysk organisation, der yder videnskabelig rådgivning og vejledning til bl.a. WHO, EU og nationalstater om de sundhedsmæssige og miljømæssige virkninger af ikke-ioniserende stråling.

  Medlemslisten i foreningen består først og fremmest af fysikere og statistikere, som har tætte forbindelser til elekticitets-, mobilindustrien og det militærindustrielle kompleks.

  ICNIRP's nugældende grænseværdier for elektromagnetiske felter, som Danmark retter sig efter, er sidst opdateret i 1998.

  Til trods for den eksplosive udvikling i trådløs telekommunikation, der anvender mikrobølger og radiofrekvent stråling, er ICNIRP's grænseværdier stort set de samme som i 1982.

  For den almene befolknings eksponering er grænseværdierne ens for alle befolkningsgrupper. Dvs. babyer, børnehavebørn, skolebørn, gravide, kronisk syge, ældre og særligt overfølsomme mennesker må udsættes for lige så megen eksponering som andre befolkningsgrupper, selvom den videnskabelige evidens viser, at børn, gravide og andre sårbare grupper er meget mere overfølsomme overfor strålingen end andre dele af befolkningen.

   

  Se ICNIRP’s retningslinier (1998) PDF

  Se Tillæg til retningslinier (2009) PDF

   

   

  SCENIHR

  SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly identified Health Risks) giver EU Kommissionen den videnskabelige rådgivning den har brug for, når de udarbejder politikker og forslag vedrørende forbrugersikkerhed, folkesundhed og miljø. Udvalget henlede også Kommissionens opmærksomhed på de nye eller begyndende problemer, der kan udgøre en faktisk eller potentiel trussel.


  SCENIHR er flere gange blevet kritiseret for at være infiltreret af industrien, at frasortere videnskabeligt forskningsmateriale, og tilrettelægge deres anbefalinger så de fremmer beskyttelsen af industrielle og økonomiske interesser frem for befolkningen.


  Marts 2014: Videnskabelig skandale i EU

  http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/tidligere-leder-i-kræftens-bekæmpelse-i- centrum-videnskabelig-skandale-i-eu

   

  Klage til EU Kommissionen over SCENIHR (September 2014)

  20 organisationer fra The International EMF Alliance (IEMFA) udfærdigede en klage til EU Kommissionen over SCENIHR's mangelfulde og fejlbehæftede rapport, hvor eksperterne bag rapporten ifølge IEMFA ikke er repræsentative for den videnskabelige ekspertise på området, men primært repræsenterer industriens holdning til EMF's sundhedsskadelighed.

   

  Klage til EU Kommissionen over SCENIHR (engelsk) PDF

   

  I oktober 2014 konkluderede EU Kommissionen, at alt er fint, og at de foruroligende kendsgerninger, der blev præsenteret for dem i klagen ikke eksisterer.

   

  Svar fra Komissionen (engelsk) PDF

   

  November 2015: En klage til Ombudsmanden i EU vedrørende Kommissionens dårlige forvaltning af evalueringen af de sundhedsmæssige risici fra elektromagnetiske felter er undervejs fra IEMFA.

   

  Nordisk Ministerråd

  Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island samt Færøerne, Grønland og Åland). Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde.”

   

  Electromagnetic Intolerance (el-allergi)” - dvs. elektromagnetisk overfølsomhed (EHS) har siden år 2000 været klassificeret i Nordisk Ministerråds lCD-10 liste over arbejdsmiljø relaterede sygdomme (”Nordic List of Occupational Disorders”) som en "arbejdsrelateret, symptom-baseret diagnose" med koden 68.8: andre specifikke generelle symptomer og tegn (”Other specified general symptoms and signs”).

   

  The Nordic Adaptation of Classification of Occupationally Related Disorders (Diseases and Symptoms) to ICD-10 (2000) PDF

  (Vedhæft pdf!)

   

  Den Nordiske Tilpasning til Klassifikation af Arbejdsmiljø-relaterede Sygdomme (Sygdomme og Symptomer) til ICD-10 (2000) PDF

   

  FN - Forenede nationer

  Det er relevant at kigge på både menneskerettighedskonventionen og handicapkonvention (begge udarbejdet af FN) uanset om man vælger at betragte EHS som en sygdom eller som et handicap. Formålet med rettighederne er at give enhver mulighed for at leve som alle andre.

   

  FN’s Menneskerettighedskonvention (dansk) PDF

   

  FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (på let dansk) PDF

   

  FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol (dansk) PDF

   

  I forbindelse med EØSU forhandlingerne om EHS i vinteren 2014-15 udarbejdede Isaac Jamieson dette bilag, som senere blev oversat til dansk af EHS Foreningen

   

  Elektromagnetisk Hypersensitivitet og Menneskerettighederne (dansk) PDF

   

   

     
   
  copyright EHS Foreningen